Politiek en de onderwijsportemonnee

  Redactie
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Redactie in de groep Waarom het onderwijs verandert 274 dagen geleden
  Politiek en de onderwijsportemonnee

  De stembussen zijn op 15 maart 2017 geleegd. Het ingewikkelde proces van de formatie is voorzichtig begonnen. In dit artikel geven we jou zoveel mogelijk informatie over de standpunten van diverse partijen in relatie met het basisonderwijs en voorgezet onderwijs. We kunnen uiteraard niet álle standpunten benoemen en verwijzen u daarom voor meer verdieping en andere politieke partijen naar deverkiezingswijzer.nl.

   

  PvdA - Lodewijk Asscher

  Onderwijs voor de wereldtop

  • We investeren de komende jaren miljarden extra in het gehele onderwijs, oplopend naar 10 miljard euro extra per jaar over 15 jaar.
  • Wij willen dat Nederland uiterlijk over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft, zodat wij economisch voorop blijven lopen.
  • We stimuleren studenten en universiteiten om de opgedane kennis in de praktijk te brengen in nieuwe ondernemingen die potentieel veel werkgelegenheid zullen genereren.

  Gelijke kansen op goed onderwijs

  Vroeg- en voorschoolse educatie

  • Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Basis- en voorgezet onderwijs
  • Wij willen dat basisscholen alle leerlingen gecombineerde schooladviezen geven. Gecombineerde schooladviezen doen meer recht aan het gegeven dat van kinderen van 12 jaar nog niet goed is te voorspellen of het op latere leeftijd beter past op het mbo, het hbo of de universiteit.
  • Wij willen de hogere vmbo niveaus verlengen tot vijf jaar, net zoals havo, zodat er ook voor deze leerlingen meer tijd is om zich te vormen tot zelfstandige jongvolwassenen.
  • Wij willen de menselijke maat tot de standaard maken in het onderwijs en met enige regelmaat wordt dit onderwerp van gesprek tussen de leiding van een instelling en de medezeggenschapsorganen van studenten en docenten. >  Wij willen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs.
  • Scholen met veel kinderen die leerachterstanden hebben, willen wij extra middelen geven.
  • Wij willen het maatwerkdiploma invoeren, zodat kinderen per vak op een zo hoog mogelijk niveau eindexamen kunnen doen.
  • We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat zij invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen.
  • Wij willen meer aandacht voor de kwaliteit van schoolgebouwen.

  Middelbaar beroepsonderwijs

  • Het beroepsonderwijs zal adequater moeten reageren op de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Wij willen dat het mbo-aanbod per regio af te stemmen is op de regionale economie en de dynamiek van de arbeidsmarkt.
  • Wij willen mbo-instellingen met veel leerlingen uit achterstandssituaties gericht extra geld geven om deze leerlingen naar het diploma te tillen dat voor hen haalbaar is. Voor veel studenten, maar ook voor het bedrijfsleven, is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) belangrijk. Wij willen met gerichte (loonkosten)subsidies deelname aan de BBL bevorderen.
  • Scholen en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor beschikbaarheid van voldoende stageplaatsen en zullen daarop worden aangesproken.
  • Wij willen de tegemoetkoming in de studiekosten van minderjarige studenten in het mbo gelijktrekken met die van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  • Binnen het mbo maken we het mogelijk dat studenten naar een hoger (mbo) onderwijsniveau kunnen doorstromen, het zogenaamde ‘opscholen’. De financiële drempels voor 30-plussers om deel te nemen aan het mbo nemen we weg.

   

  CDA - Sybrand Buma

  Beter onderwijs

  • Vrijheid van onderwijs beschermen. Niet de overheid, maar ouders zelf kiezen het type onderwijs voor hun kinderen.
  • Voorschool voor de allerkleinsten. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen.
  • Gelijke kansen voor elk kind en elke jongere. Wij willen dat elk kind op basis van zijn inzet en capaciteiten een gelijke kans heeft op een goede schoolkeuze.
  • Kiezen voor vakmanschap op vmbo en mbo. Wij kiezen daarom voor meer investeringen in het beroepsonderwijs.
  • De beste leraren voor de klas. Om het vak van leraar aantrekkelijker te maken willen we leraren die permanent investeren in hun eigen ontwikkeling hiervoor de tijd bieden en ook beter belonen.
  • Recht op onderwijs op maat. Wij willen dat scholen meer mogelijkheden en middelen  krijgen om maatwerk te bieden, zowel voor kinderen die meer zorg nodig hebben, als voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
  • Burgerschap op elke school. Voor ons heeft het onderwijs een brede, vormende opdracht in aansluiting op de opvoeding door de  ouders thuis.
  • Terugdraaien leenstelsel. Het leenstelsel vergroot de scheidslijn tussen hoog- en laagopgeleiden in onze samenleving en de toegankelijkheid van het onderwijs staat op het spel.
  • Aanpak laaggeletterdheid. Een brede landelijke aanpak laaggeletterdheid is nodig en gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken.

   

  VVD -Mark Rutte

  Basis- en voortgezet onderwijs

  • De basis van het lesprogramma, zoals rekenen, taal,  aardrijkskunde en geschiedenis, moet op orde blijven.
  • Onze leerlingen verdienen de beste docenten.  Daarom hand haven we de toelatingseisen voor de pabo.
  • Opleidingen voor vakken waar meer docenten voor nodig zijn, willen we aantrekkelijk houden.
  • Scholen krijgen een stem in het bepalen van het programma van de lerarenopleiding.
  • Docenten moeten zich gedurende hun gehele loopbaan blijven bijscholen.
  • Betere docenten verdienen een betere beloning en meer  waardering.
  • Voor- en vroegschoolse educatie willen wij zo inrichten dat taalachterstanden bij jonge kinderen spelenderwijs worden weggewerkt. Daarnaast willen wij dat de leerplicht wordt verlaagd naar de leeftijd van vier jaar.
  • Door passend onderwijs krijgen meer leerlingen in het reguliere onderwijs les en brengen we het aantal thuiszitters terug.
  • Wij willen dat het hoogste schooladvies leidend wordt wanneer het advies van de basisschoolleraar en de centrale eindtoets van elkaar verschillen.
  • Regels en procedures voor aanmelding voor scholen dienen transparant, eerlijk en gebruiksvriendelijk voor ouders te zijn.
  • Het moet makkelijker worden om een nieuwe school te starten en om sneller in te spelen op innovatie en nieuwe behoeften van ouders en leerlingen.
  • Scholen kunnen meer vrijheid krijgen om een deel van het les programma zelf in te vullen.
  • Kinderen die naar het openbare onderwijs gaan mogen hier alleen neutraal levensbeschouwelijk onderwijs verwachten.
  • Alle talenten van onze kinderen willen we maximaal ontplooien.
  • Wij willen dat scholen transparanter worden en zich meer openstellen voor feedback van belanghebbenden.
  • Scholen die het goed doen krijgen meer vrijheid.
  • Ook voor kinderen die thuisonderwijs krijgen, willen wij voor komen dat zij achterstand oplopen.
  • Nederlandse tradities, waarden en vrijheden dienen in het onderwijs te worden verankerd.
  • Aandacht voor seksualiteit verdient ook een plek in het onderwijs.
  • Leerlingen die hun eindexamen niet hebben behaald, willen we de kans geven om deelcertificaten per vak te behalen op hun eigen middelbare school.
  • Ook willen we dat leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen als zij dat willen.
  • Om verkeerde studiekeuzes terug te dringen willen we dat loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs een sterkere positie krijgt.

   

  SP - Emile Roemer

  Een studiebeurs voor alle studenten

  • We starten een ‘kleine klassenstrijd’ voor beter onderwijs. In het basisonderwijs maken we per direct een einde aan klassen van 30 of meer leerlingen. Op termijn werken we toe naar een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen. Kleinere klassen maken meer aandacht mogelijk voor leerlingen en verlagen de werkdruk van leraren.
  • We willen maximale inspraak van studenten en docenten. Dat kan met een meer democratisch bestuursmodel: kleinschalige instellingen met een dienstbare schoolleiding. Falende bestuurders in het onderwijs kunnen bij wanbestuur worden weggestuurd door de medezeggenschapsraad. We gaan experimenteren met een democratische universiteit, waar studenten meer te zeggen krijgen over het onderwijs.
  • Leerlingen krijgen meer mogelijkheden om onderwijs te ‘stapelen’, bijvoorbeeld om via het vmbo naar de havo te gaan of van het mbo naar het hbo. Daardoor krijgen leerlingen met een achterstand meer kansen. Om een te vroege selectie van kinderen te beperken, stimuleren we de vorming van brede brugklassen in het voortgezet onderwijs. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs willen we bovendien de klassen kleiner maken.
  • Salarissen van onderwijspersoneel worden  landelijk uitbetaald door middel van een  landelijke cao. Geld dat bedoeld is voor  leraren kan daardoor niet meer aan andere zaken worden besteed.
  • Onbevoegde leraren dienen binnen twee jaar hun bevoegdheid te halen. Op havo en vwo moet elke docent universitair geschoold zijn. Wie dat niet is moet de mogelijkheid krijgen zich binnen enkele jaren alsnog universitair te scholen. De werkdruk van leraren wordt fors gereduceerd door het schrappen van administratieve rompslomp, waardoor er ook meer  tijd is om les te geven.
  • Scholen worden niet meer eenzijdig afgerekend op testresultaten, maar krijgen meer ruimte om leerlingen breder te beoordelen. De verplichte eindtoets (het Cito) en de rekWat wientoets in het basisonderwijs worden afgeschaft. Bij schooladviezen wordt meer rekening gehouden met de groeipotenties van iedere leerling.
  • Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn.  We voeren meer vakscholen in, bijvoorbeeld door vmbo en mbo samen te voegen. Op die vakscholen kunnen ook startkwalificaties  worden behaald.
  • Passend onderwijs is nu teveel knellend onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft gegarandeerd voor leerlingen met een (ernstige) beperking, gedragsproblemen of zeer lage intelligentie.  We investeren in specifieke leerprogramma’s met kleine klassen en voldoende ondersteuning. Speciale programma’s voor hoogbegaafden worden beschermd.
  • De ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig. Scholen die hiermee sjoemelen worden beboet. Mbo-scholen mogen studenten niet laten betalen voor zaken die noodzakelijk zijn voor de opleiding.
  • De positie van wetenschappers wordt versterkt, door meer vaste aanstellingen voor onderzoekers en meer medezeggenschap op universiteiten over het gevoerde onderwijs- en wetenschapsbeleid.
  • Er komt een onderzoeksfonds waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat  er een directe band is tussen het bedrijf en  de onderzoeker. Opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden en publicatie van resultaten niet kunnen tegenhouden.

   

  PVV - Geert Wilders

  Geen standpunten met betrekking tot onderwijs.

   

  D66 - Alexander Pechtold

  Alles-in-één-school; brede scholen

  D66 is voorstander van brede scholen waarbij onderwijs en kinderopvang samenwerken. Leerrecht vanaf 2,5 jaar.

  Basis & voortgezet onderwijs

  • Besteed onderwijsgeld aan onderwijs. Geld voor onderwijs moet allereerst terechtkomen waar het hoort:  in de klas.
  • Minder bureaucratie op school. D66 wil dat gediplomeerde docenten zoveel mogelijk uren besteden aan onderwijzen, in plaats van aan door “Den Haag” opgelegde overbodige vergaderingen, voorschriften en rapportages. D66 wil af van rigide urennormen.
  • Toezicht. Een onderwijsinspecteur is voor D66 ook een onderwijsprofessional. D66 wil een inspectie die op de school toezicht houdt en oordeelt zonder te verzanden in micro-rapportages. D66 wil in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs de kwaliteitsnormen vastleggen en verhogen.
  • Geen Haagse toetsen en normen. D66 ziet toetsen als middel, niet als doel.
  • Beloon onderwijskwaliteit en lagere schooluitval.  D66 wil instellingen belonen die zich onderscheiden  door een hogere onderwijskwaliteit en minder uitval.
  • Versimpel de relatie tussen scholen en de overheid.  De onderwijswereld is te ingewikkeld georganiseerd. Volgens D66 kan dit simpeler.
  • Maak fusies aantrekkelijk. Voor kleine scholen is het nu nog financieel ongunstig om te fuseren. D66 vindt dat dit aantrekkelijker moet worden.
  • Passend onderwijs. D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt.
  • De kwaliteit van de lerarenopleidingen moet worden verbeterd.

  Leraren

  • Meer tijd om les te geven. D66 wil dat leraren een  zo groot mogelijk deel van hun tijd aan en met hun  leerlingen besteden. >  Kansen voor talent. D66 wil voor jonge onderzoekers  een betere balans tussen onderwijs, onderzoek en het publiceren van onderzoek.
  • Gelijke rechten. D66 wil af van de praktijk dat leraren  op sommige scholen op grond van het feit dat ze  samenleven met een partner van het gelijke geslacht worden geweigerd.
   Modern onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs. D66 wil de vrijheid van onderwijs moderniseren.
  • Flexibiliteit. D66 wil dat vakanties flexibeler kunnen worden gekozen en, waar nodig, belemmeringen wegnemen.
  • ICT en onderwijs. D66 stimuleert gericht onderzoek naar effectieve toepassingen van ICT in het onderwijs en het delen van best practices door leraren.
  • Seksuele voorlichting. Op initiatief van D66 is seksuele voorlichting op school, met aandacht voor seksuele diversiteit, verplicht.
  • Kinderen en natuur. D66 wil kinderen meer bij de natuur betrekken, bijvoorbeeld door te bevorderen dat zij in de natuur kunnen spelen.

  Pesten

  Scholenplan tegen pesten. Hulplijn tegen pesten.